Algemene Voorwaarden Excellus Academie

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de Excellus Academie, gevestigd te Neerlandia 2, 1841 JK Stompetoren en u als deelnemer, instelling en/of deelnemer met betrekking tot een ‘educatieve dienst’.

Deze voorwaarden hebben betrekking op het frontaal/klassiek onderwijs als ook het niet formeel onderwijs (bv. elektronische (leer)omgeving) wat de Excellus Academie ‘standaard’ aanbiedt. Voor een dienst op maat kunnen afwijkende condities gelden en worden daarom ook niet in dit document uiteengeschreven.

Artikel 2 – Aanbod

 1. De Excellus Academie brengt het aanbod van de standaard scholing(en)/training(en) digitaal en/of schriftelijk uit;
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de training en van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt hiervan. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is;
 1. Bij elke training die wordt aangeboden op de website, wordt verwezen naar dit document (Algemene Voorwaarden) en bevat zodanige informatie dat voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn die aan de desbetreffende training zijn verbonden. Bij elke training en aanbod wordt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens vermeld;

wanneer de training(en)start(en);

locatie;

onderwerpen die aan de orde komen;

de voorwaarden waaronder de training eventueel niet doorgaat;

voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de training deel te mogen nemen (doelgroep);

de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; de wijze van betaling;

eventuele accreditatiepunten die worden vergeven door een erkende beroepsvereniging, bijvoorbeeld de vereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN);

de duur van de training en eventuele elektronische (leer)omgeving, waarvoor u toegang krijgt;

of u een bewijs van deelname krijgt of eventueel een bekwaamheidscertificaat met een bepaalde geldigheidsduur;

 1. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u (bevestiging via mail en/of brief) en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de Excellus Academie die te vinden is op de website;
 1. De Excellus Academie mag aan het uitbrengen van een training en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt. Dit zou bijvoorbeeld bij een officieel examen het geval kunnen zijn. U dient zich dan voorafgaande aan het (praktijk)examen te kunnen legitimeren;
 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat de training bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 1. Excellus Academie, gevestigd te Houtplein 10, 2012 DG Haarlem. academie@excellus.nl,(072) 721 0707:
 1. uw recht om de overeenkomst binnen veertien dagen na aanmelden te ontbinden. Na de wettelijke 14 dagen wordt verwezen naar artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden;
 1. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de Excellus Academie via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 2. de geldigheidsduur van het aanbod;
 3. Indien het een fysiek examen betreft waarvoor een bekwaamheidsverklaring wordt afgegeven het examenreglement of een verwijzing hier naar op de website;

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Bij inschrijving via de website gaat u direct een overeenkomst aan met Excellus Academie en zijn de voorwaarden, zoals genoemd in dit document, van toepassing.
 1. Na het tekenen van een offerte gaat u als deelnemer/ instelling een overeenkomst met Excellus Academie aan en zijn de voorwaarden, zoals genoemd in dit document, van toepassing
 1. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Excellus Academie een elektronische bevestiging naar de deelnemer/instelling en gaat u als deelnemer/instelling een overeenkomst aan met Excellus Academie. Zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de Excellus Academie kunt u de opdracht annuleren.
 1. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 2 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk verstrekt. Met een bepaalde geldigheidsduur of afgifte datum.

Artikel 4 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. Excellus Academie doet u hiervan een bevestiging toekomen De overeenkomst wordt ten allen tijde aangegaan op basis van een vaste startdatum; het is niet mogelijk om deze startdatum te verzetten nadat de overeenkomst is aangegaan. Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingregeling*. U moet betalen:
Annuleren tot 2 maanden 30% van de overeengekomen prijs
voor aanvang
Annuleren tussen 2 60% van de overeengekomen prijs
maanden en 1 maand voor
aanvang
Annuleren minder dan 2 80% van de overeengekomen prijs
weken voor aanvang

* Indien een instelling een overeenkomst afsluit voor een in company of groepscursus       wordt er een offerte gemaakt op basis van het aantal deelnemers. Bovenstaande tarieven gelden dan voor de gehele overeenkomst. De instelling is zelf verantwoordelijk voor de vervanging van eventuele uitgevallen deelnemers. Het aantal deelnemers – en daarmee de overeenkomst – kan tot 3 maanden voor aanvang van de cursus gewijzigd worden.

 1. Annulering voordat het contactonderwijs en/of eventuele elektronische (leer)omgeving – waarvoor u toegang krijgt – is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch. Conform de bedenktijd kunt u tot 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijfdatum je aanmelding kosteloos annuleren via academie@excellus.nl. Bedenktermijn geldt niet bij in company en groepscursussen. Na deze 14 dagen gelden de tarieven in de tabel in artikel één. Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd. De datum van versturen van de e-mail of de stempel op de postzegel is leidend t.a.v. de bedenktijd. Er kan te allen tijde een collega in plaats van u komen. De factuur zal naar de eerder aangemelde deelnemer worden verzonden.
 2. Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende uitsluitend een (deel)examen, geldt de volgende annuleringsregeling:
  1. annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch.

Ook hier geldt dat de datum van versturen van de e-mail of de stempel op de postzegel leidend is t.a.v. de datum van afmelden;

 1. bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50, -. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische (leer)omgeving, dan geldt dat deze kosten volledig moeten worden betaald*. Deze kosten komen bovenop de eventuele administratiekosten;
 1. bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 1. Indien u (alleen) een elektronische (leer)omgeving (e-learning) afneemt, is – nadat de inloggegevens zijn verstrek – annulering niet meer mogelijk. Indien er wel is betaald, maar er zijn nog geen inloggegevens verstrekt, dan kan de deelnemer afzien van desbetreffende elektronische (leer)omgeving, en geldt in dit geval de wettelijke norm zoals bij punt 2 staat beschreven.
 1. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi per (half) jaar, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Bovenstaande bij punt 5 geldt voor lesmateriaal wat al al door de Excellus Academie is ontwikkeld. Indien er onderwijsmateriaal op maat wordt gemaakt, dan zal er tussen de Excellus Academie en u in een aparte overeenkomst afspraken worden vastgelegd t.a.v. oplevering, de wijze van betaling en annulering.
 1. De Excellus Academie stelt aan u een (digitaal) formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
 1. In geval van ontbinding in overeenstemming met lid 5 en 6 dient u eventueel van de Excellus Academie te ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de Academie terug te zenden. Wij zijn gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager (USB stick of anders) is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de Excellus Academie worden voldaan. Dit zal ook in het aanbod komen te staan.
 1. De Excellus Academie heeft het recht een training/(her)examen of andere dienst te annuleren, zonder opgaaf van redenen. Bij annulering heeft u in dit geval het recht op het volledige betaalde bedrag dat u heeft betaald. De deelnemer/deelnemer heeft geen enkele aanspraak op schadevergoeding. De Excellus Academie is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien de Excellus Academie tot het oordeel komt dat u in redelijkheid niet kan worden gevraagd de bijscholing onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan de Excellus Academie besluiten tot al dan niet (gedeeltelijke) terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.

 

Deze kosten kunnen dus – in tegenstelling tot het contactonderwijs – niet worden geannuleerd. De inloggegevens worden namelijk eenmalig verstrekt en kunnen niet worden doorgegeven aan andere deelnemers. T.a.v. de elektronische (leer)omgeving, heeft de Excellus Academie heeft een samenwerkingsverband met DocZero.

Artikel 6 – Auteursrechten

 1. Het aangeboden cursusmateriaal (e-learning of uitgedeelde PowerPoint presentaties of anders) is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door de Excellus Academie verstrekte zaken, zoals boeken, (proef)examens, readers en software rusten auteursrechten van de Academie of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Excellus Academie worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de training als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Excellus Academie. Het copyright / eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Excellus Academie.

Artikel 7 – Prijs(wijzigingen)

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 1. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
 1. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
 1. Prijzen zijn vermeld op de website van de Excellus Academie. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij het aanbod als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen.
 1. Genoemde prijzen luiden in euro’s en zijn vrijgesteld van Btw, tenzij expliciet anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 – Levering/examinering

 1. Lesmateriaal
 1. De Excellus Academie levert het eventuele (digitale) lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 1. Bij de koop van standaard lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden. Indien er sprake is van onderwijs op maat, zal er met de deelnemer individuele afspraken worden gemaakt en worden vastgelegd in het aanbod.
 1. Verkeerd of beschadigd (standaard) lesmateriaal wordt onmiddellijk en wel binnen een week door de Excellus Academie vervangen zonder kosten voor u.
 1. (Examen) opdrachten
 1. U wordt in het aanbod geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden/gemaakte opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
 1. Het tijdstip van het terug ontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing. Dit komt in het aanbod te staan.
 1. Indien het alleen een fysiek examen betreft zonder scholing vooraf bij de Excellus Academie, heeft u recht op een eenmalig herkansing, waar geen kosten aan zijn verbonden. Afhankelijk van de uitslag kan het herexamen direct na het examen plaatsvinden. Indien u het examen op te veel punten niet heeft gehaald, kan besloten worden een andere datum te plannen. De datum van het herexamen wordt samen met u vastgesteld. De Excellus Academie zal zijn uiterste best doen dit herexamen binnen 6, maar in ieder geval binnen 8 weken te laten plaatsvinden. Er zal in dit geval een andere examinator het examen bij u afnemen. Volledige informatie t.a.v. (praktijk) examens en een eventuele herkansing staan op de website en komen ook in het aanbod te staan.
 1. E-learning. De Excellus Academie maakt gebruik van de e-learning modules van DocZero. Wij hebben geen invloed op de inhoud dan wel examineren van deze digitale toetst.

 

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 1. De scholing en het eventuele geleverde (digitale) lesmateriaal voldoen aan uw redelijke verwachting. Lees echter ook altijd de informatie op de website horende bij de training en/of het aanbod goed door en laat u – indien niet alles duidelijk is

– goed informeren. Voor mogelijk aanvullende informatie over een (educatieve) dienst en/of examen, welke naar u mening niet duidelijk staan beschreven op de website of het aanbod, verwijst de Excellus Academie u naar: academie@excellus.nl,(072) 240 0200. Indien u uw verplichtingen niet nakomt, dan is de Excellus Academie bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Excellus Academie zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 1. De Excellus Academie heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 1. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Excellus Academie aangegeven bankrekening, vermeld op de overeenkomst, op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen is niet mogelijk.
 1. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 1. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de training/examen of (fysieke) dienst van start gaat. De Excellus Academie mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 dagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 is voldaan.
 1. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kunt door de Excellus Academie tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. Dit zal dan in de overeenkomst staan.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Excellus Academie zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

 1. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de Excellus Academie u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
 1. Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de Excellus Academie gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buiten gerechtelijke incassokosten.
 1. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 12 – Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal de Excellus Academie het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Uitsluiting

De Excellus Academie heeft het recht om in uitzonderlijke gevallen en zonder opgave van reden een deelnemer voor aanvang van deelname aan een training uit te sluiten. De cursist heeft dan geen recht op terugbetaling van het volledige door deze aan de Excellus Academie betaalde bedrag. De Excellus Academie behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan 15 minuten te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, de cursist heeft geen recht op enige terugbetaling.

De Excellus Academie behoudt zich het recht voor om een cursist die zich misdraagt van de training te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van de Excellus Academie een verstorende invloed heeft op de training De cursist heeft dan geen recht op enige terugbetaling.

 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen van de Excellus Academie

Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. De Excellus Academie kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade die de deelnemer lijdt en waartegen de Excellus Academie verzekerd is, dan wel verzekerd had behoren te zijn en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de Excellus Academie toe te rekenen bewuste roekeloosheid, tekortkoming of opzet. De Excellus Academie is niet aansprakelijk voor enige bedrijf- of gevolgschade, direct en/of indirect, door toedoen van ingeschakelde hulppersonen, behoudens voor zover deze schade veroorzaakt is door aan de Excellus Academie toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid. De Excellus Academie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van deelnemer, deelnemer(s) en derden, noch voor stagnatie- of gevolgschade. Verder kan de Excellus Academie nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten tijdens een (her)examen of examen via e-learning.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

De Excellus Academie respecteert de privacy van haar deelnemers en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Daarbij voldoet de Academie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door u verstrekte informatie wordt door de Excellus Academie, diens personeel en/of voor ons werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Excellus Academie conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 16 – Communicatie

Voor inhoudelijke vragen en/of opmerkingen over lesstof, trainingen, e.d. verwijst de Excellus Academie u naar: academie@excellus.nl.

Voor overige vragen verwijst de Excellus Academie u naar: info@excellus.nl(072) 240 0200.

De Excellus Academie streeft ernaar om binnen 3 dagen inhoudelijk te reageren op uw communicatie. Indien uw communicatie een klacht betreft gelden andere termijnen. Hiervoor verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.